Tích cực hay tiêu cực nhiều hơn?

Bn nghĩ sao nếu có người cho rng hot đng kinh doanh ca quán karaoke 20% tích cc hay 80 %tiêu cc

Nếu xét v góc đ văn hóa, theo tôi, hai con s trên rt không thuyết phc. Hai con s này có th đúng các tnh l, khi thu nhp và trình đ dân trí ca người dân chưa cao, nhng người đi hát karaoke ch yếu là nhm tha mãn các nhu cu "khác". Nhưng nhng nơi kinh tế phát trin đc bit là các thành ph ln, karaoke cũng như hàng nghìn các hot đng vui chơi gii trí khác, thu hút rt nhiu tng lp, đ tui, gia đình. Đi vi đông đo người dân, nó là nhng hot đng văn hóa lành mnh. Người ta ti đây đ hát, đ gii trí đ chung vui cùng bn bè, cùng gia đình, đng nghip sau nhng gi làm vic căng thng. Bên cnh đó tôi cũng không ph nhn có các hot đng tiêu cc như mi dâm trá hình.... 


Còn nếu xét v góc đ kinh tế, tôi nghĩ rng kinh doanh karaoke mang li cũng khá nhiu li nhun. Nó mang li vic làm và thu nhp cho hàng chc ngàn lao đng mà ch yếu là lao đng ph thông khó kiếm vic làm. Trên c nước, tng s đim kinh doanh karaoke chc cũng khong vài ngàn, trung bình mi đim thu hút khong 8-10 lao đng (nhân viên qun lý, thu ngân, phc v, dn dp, trông xe...). Vy sau khi cm kinh doanh karaoke nhng người này s làm gì? Cuc sng ca h s nhu thế nào, ai đm bo s không có ai trong s h vì túng làm càn mà gây hu qu nghiêm trng ti xã hi không. Ngoài ra, kinh doanh karaoke cũng đóng góp nhng khon nht đnh vào ngun thu thuế hàng năm ca Chính ph. Nó góp phn phân phi li thu nhp trong xã hi, góp phn thúc đy mnh m ti ngành du lch.


Hot đng mi dâm là mt vn đ xã hi phc tp, chúng ta ch có cách tp trung phát trin dch v karaoke cũng như bao dch v khác như kinh doanh nhà hàng, khách sn, nhà ngh, du lch, thi trang... góp phn nào đó làm cho hot đng này din ra mnh hơn, ch không có vai trò quyết đnh đến s gia tăng hay li tàn ca t nn mi dâm 


0 Nhận xét